carrouselschool

Functies binnen de school

Ambulante Begeleider:

Vanuit onze school wordt ambulante begeleiding verzorgd in het basis onderwijs voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het ZML onderwijs. Wij richten ons op de basisscholen in de Haagse regio. De activiteiten van een ambulant begeleider zijn gericht op het begeleiden van leerkrachten of het werken met de leerling in het (speciaal) basisonderwijs, die leerlingen met een ontwikkelingsachterstand in hun klas/ groep hebben. De begeleiding richt zich op de specifieke problematiek, die deze leerlingen met zich meebrengen voor het onderwijs. Tevens heeft de Bernardusschool een groot aanbod van ondersteunende activiteiten op het gebied van aanmelding, informatie voor teams, onderzoek, etc.  Voor de procedure aanmelding voor ambulante begeleiding kunt u contact opnemen met de ambulant begeleider.

 

Intern Begeleider:

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingzorg. Dit gebeurt door middel van:

  • klassenbezoeken
  • gesprekken met collega’s en ouders  
  • verslaglegging voor de leerlingen die de school al bezoeken

De intern begeleider

  • denkt mee, ondersteunt en adviseert de collega’s met betrekking tot het werken met de leerlingen
  • voert mede controle op toetsen en rapportages
  • coördineert de leerling- en groepsbesprekingen
  • woont indien nodig besprekingen over zittende leerlingen met ouders en/of  ‘derden’ bij, of organiseert deze besprekingen

De intern begeleider 

  • heeft kennismakingsbezoeken met nieuwe ouders
  • draagt indien nodig zorg voor de aanvraag van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
  • ziet toe op plaatsing in een passende groep

De intern begeleider levert binnen de school een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering.

 

De intern begeleider is betrokken bij het Passend onderwijs. Op verzoek observeert en adviseert de intern begeleider op scholen en KDC’s (kinderdagcentra) over de best passende onderwijsplek voor het kind. 

 

Logopedie:

De logopedist behandelt stoornissen in taal, spraak, stem en gehoor. De logopedist begeleidt ook leerlingen bij het gebruiken van alternatieve ondersteunende communicatie (zoals bijvoorbeeld het maken van gebaren). Dit gebeurt in individuele behandelingen of in kleine groepjes.

 

Orthopedagoog:

De orthopedagoog test leerlingen als dat nodig is voor de herindicatie of het eindonderzoek. Zij bespreekt de resultaten van het onderzoek met de ouders. Tevens is zij bij diverse besprekingen aanwezig.