Eerste item

Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders in het beleid van de school is wettelijk geregeld. De Medezeggenschapsraad van de Bernardusschool bestaat uit 5 ouders en 3 personeelsleden van de school. De MR-leden moeten de uitgangspunten van de school respecteren. In het MR-reglement is het advies- en instemmingsrecht van de raad geregeld. De MR wordt geïnformeerd over organisatorische en beleidsmatige zaken van de school. Tevens wordt de raad om advies en instemming gevraagd bij voorgenomen bestuursbesluiten. De MR stemt onder andere in met de inhoud van de schoolgids.

 

De overleggen vinden plaats op:

Dinsdag 26 november 2019

Maandag 30 maart 2020, vervalt i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus

Maandag 6 juli 2020

 

De overleggen vinden plaats op het SO vanaf 19:30 uur.

 

Wilt u de agenda en de notulen van de overleggen ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u via dit mailadres: MR@bernarduszml.nl contact opnemen.

Zou u in de mail de naam van uw zoon/dochter en de groep willen vermelden.

 

Namens de ouders zitten in het medezeggenschapsraad:

Hans van Eijk, vader van Joana die in augustus 2014 op de Bernardusschool is gekomen.

Ik ben sinds september 2017 lid van de MR en in januari 2019 verkozen tot voorzitter.

Namens de MR heb ik zitting in de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de gemeente Den Haag.

Vanuit het verleden heb ik al veel ervaring met vrijwilligerswerk en op deze manier kan ik meehelpen om deze prachtige school nog een stukje mooier te maken.

 

Ashraf Din en ben de trotse vader van Gilani.
Gilani zit sinds augustus 2017 op de Bernardusschool in de groep oranje.
Ik heb mezelf opgegeven als MR lid en hoop een steentje bij te kúnnen dragen aan deze leuke en vooral bijzondere school.

 

Ingeborg Errington - Quaedvlieg, moeder van Philippa (brugklas) die sinds augustus 2011 op de Bernardussschool is. Sinds het schooljaar 2014-2015 ben ik lid van de MR.

 

Merle Stel en moeder van drie zonen. Redmar, onze oudste heeft PDD-NOS (een vorm van autisme) en een verstandelijke beperking. Na een omzwerving van regulier basisonderwijs naar speciaal basisonderwijs zijn we uiteindelijk in 2014 op de Bernardusschool terechtgekomen.

Redmar is toen begonnen in groep Blauw van het SO. Hij is zit nu in A2 van het VSO. 

Ik ben sinds 1 april 2019 (geen grap) lid van de MR. Met mijn deelname wil ik meedenken met het beleid van de school. Daarnaast lever ik graag een bijdrage aan de verbinding tussen school, thuis en de maatschappij. Als ouder van een “ gehandicapt” kind weet ik hoe moeilijk het kan zijn om je als gezin staande te kunnen houden in deze harde maatschappij. Een beschermde, liefdevolle omgeving als de Bernardusschool, goede externe zorg en leerlingenvervoer zijn dan ontzettend belangrijk. 

 

Mina Boulahoual en ben de moeder van Adam. Adam is sinds augustus 2014 leerling van de Bernardusschool SO.

In januari 2019 ben ik lid van de MR geworden en wil op deze manier een steentje bijdrage binnen de Bernardusschool. Een mooie ZMLK school in onze mooie stad Den Haag.

 

Namens het personeel zitten in de medezeggenschapsraad:

Barbara Proost, leerkracht D3 / D+ (VSO) en teamleider D-stroom. Sinds schooljaar 2017–2018 lid van de MR.

 

Caja van Hoeijen, leerkracht LWP Dienstverlening en stagecoördinator (VSO). 

 

Dorien Jansen, leerkracht groep Paars (SO) en teamleider SO.

Download