Eerste item

Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders in het beleid van de school is wettelijk geregeld. De Medezeggenschapsraad van de Bernardusschool bestaat uit 5 ouders en 3 personeelsleden van de school. De MR-leden moeten de uitgangspunten van de school respecteren. In het MR-reglement is het advies- en instemmingsrecht van de raad geregeld. De MR wordt geïnformeerd over organisatorische en beleidsmatige zaken van de school. Tevens wordt de raad om advies en instemming gevraagd bij voorgenomen bestuursbesluiten. De MR stemt onder andere in met de inhoud van de schoolgids.

 

De overleggen vinden plaats op:

Dinsdag 26 november 2019

Maandag 30 maart 2020, vervalt i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus

Maandag 6 juli 2020

 

De overleggen vinden plaats op het SO vanaf 19:30 uur.

 

Wilt u de agenda en de notulen van de overleggen ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u via dit mailadres: MR@bernarduszml.nl contact opnemen.

Zou u in de mail de naam van uw zoon/dochter en de groep willen vermelden.

 

Namens de ouders zitten in het medezeggenschapsraad:

Hans van Eijk, vader van Joana die in augustus 2014 op de Bernardusschool is gekomen.

Ik ben sinds september 2017 lid van de MR en in januari 2019 verkozen tot voorzitter.

Namens de MR heb ik zitting in de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de gemeente Den Haag.

Vanuit het verleden heb ik al veel ervaring met vrijwilligerswerk en op deze manier kan ik meehelpen om deze prachtige school nog een stukje mooier te maken.

 

Ingeborg Errington - Quaedvlieg, moeder van Philippa (brugklas) die sinds augustus 2011 op de Bernardussschool is. Sinds het schooljaar 2014-2015 ben ik lid van de MR.

 

Mina Boulahoual en ben de moeder van Adam. Adam is sinds augustus 2014 leerling van de Bernardusschool SO.

In januari 2019 ben ik lid van de MR geworden en wil op deze manier een steentje bijdrage binnen de Bernardusschool. Een mooie ZMLK school in onze mooie stad Den Haag.

 

Namens het personeel zitten in de medezeggenschapsraad:

Barbara Proost, leerkracht 3A (VSO) en teamleider D-stroom. Sinds schooljaar 2017–2018 lid van de MR.

 

Caja van Hoeijen, leerkracht 3B (VSO). 

 

Dorien Jansen, leerkracht groep Paars (SO) en teamleider SO.

Download